Privacybeleid & Disclaimer

Privacybeleid TopPets

https://www.toppets.nl


Over ons privacybeleid
TopPets geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
TopPets. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/04/2022, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft
welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke
wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke 
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Strato. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Strato heeft
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. Strato is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om
passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-
encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Strato maakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. Strato behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te
delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-
mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens 
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur danbent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te  schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot
de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor  WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL of PostNL delen. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL of PostNL onderaannemers inschakelt, stelllen DHL en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.  
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. 

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Valk Sofware. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Valk Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Valk Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan TopPets op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit 
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond  van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij
dus voor zolang de toepasselijke 
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en  documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te  ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.


Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een  vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 
verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen  een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle  gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder  wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen  een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de  gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van TopPets. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies
Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 
TopPets
Zonstraat 22
7521HH Enschede Nederland
T (053) 230-4794
E klantenservice@toppets.nl 

Contactpersoonvoor privacyzaken 
Edmond te Kiefte

 

 

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

* de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
*
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
*
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

  2. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

  3. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

  4. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

  6. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

  7. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.